Alle må søkje på nytt ved kvart barnehageår og leggje ved siste skattemelding (sjølvmelding/"selvangivelse") for begge føresette. Vedtak gjeld frå månaden etter at søknaden med dokumentasjon er motteken.

Søknadsskjema:
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - søknad

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar i barnehagen

Alle 2 - 5-åringar (og barn med utsett skulestart) som bur i husstandar med låg inntekt har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. No gjeld dette for husstandar som har ei samla inntekt som er lågare enn 548 500 kroner per år. Frå 1. august 2020 er grensa kr 566 100. Frå 1. august 2021 vert grensa kr 583 650.

For begge ordningane gjeld:

Som husstand vert rekna ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar. Der barnet/barna bur fast hjå begge foreldra, skal betalinga reknast ut i frå inntekta i den heimen der barnet er registrert i folkeregisteret. Foreldrebetalinga skal reknast ut frå samla kapital- og personinntekt i husstanden.

Du treng berre sende ein søknad. Oppfyller du krava til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, vil dette bli innvilga gjennom søknad om redusert foreldrebetaling.